گواهی مهارت : گلیم باف
اعطا شده توسط : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مرداد 1402 مشهد، خراسان رضوی، ایران


گواهی مهارت : طراح نقشه قالی با کامپیوتر
اعطا شده توسط : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مرداد 1400 مشهد، خراسان رضوی، ایران


گواهی مهارت : طراح نقشه فرش (کار و دانش)
اعطا شده توسط : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بهمن 99 مشهد، خراسان رضوی، ایران


گواهی مهارت : قالیباف فرش درجه 1
اعطا شده توسط : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فروردین 96 مشهد، خراسان رضوی، ایران


گواهی مهارت : قالیباف فرش درجه 2
اعطا شده توسط : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فروردین 96 مشهد، خراسان رضوی، ایران


گواهی مهارت : رفوگری فرش درجه 2
اعطا شده توسط: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فروردین 96 مشهد، خراسان رضوی، ایران


گواهی شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان " گوهر هنر" تاریخ: مهر 99 محل برگزاری: نگارخانه مدیا، تهران، ایران